دریافت دانیستا

میتوانید این دانلودر اینستاگرام را در هر پلتفرمی داشته باشید

دانیستا برای اندروید

نسخه 1.0.1

تاریخ به روزرسانی : 98/12/04

دریافت دانلود کننده و آنفالو یاب اینستاگرام برای اندرویددریافت دانیستا از کافه بازار

دریافت دانلود کننده و آنفالو یاب اینستاگرام برای اندروید

دانیستا برای IOS

نسخه 2.0.1

تاریخ به روزرسانی : 98/12/04

دریافت دانلود کننده و آنفالو یاب اینستاگرام از سیبچهدریافت دانیستا از سیب اپدریافت دانیستا از اناردونی

دانیستا برای ویندوز

نسخه 2.0.1

تاریخ به روزرسانی : 98/12/04

دریافت دانلود کننده و آنفالو یاب اینستاگرام برای ویندوز